ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000004
แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์
โสมสิริ จันทรสกุล
01/01/2559 - 30/06/2559
38
1
7-26
0.60