ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000005
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการรายวิชาโครงงานสำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ก้องเกียรติ ธนะมิตร
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
21-29
0.80