ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000007
การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยเว็บปัญญาประดิษฐ์
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณมน จีรังสุวรรณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
น.ส.มณีรัตน์ ภารนันท์
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
47-55
0.80