ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000008
กระบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
น.ส.อัญมณี ภูชิน
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
93-100
0.80