ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000009
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์
กฤช คำณูนธรรม
จามีกร พนาวสันต์
สถาพร หอมทรง
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
112-120
0.80