ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000010
การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
น.ส.ขนิษฐา ดีสุบิน
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
130-137
0.80