ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000012
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นางญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
-
0.80