ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000045
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์
วารสารปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิชญา รุ่นสุวรรณ์
01/05/2558 - 31/08/2558
7
2
169-181
0.80