ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000013
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เรื่องจลนศาสตร์หุ่นยนต์
วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายนำโชค วัฒนานัย
01/10/2559 - 31/12/2559
10
4
52-64
0.80