ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000014
การพัฒนาชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมสําหรับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษาวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นายดนัย สัณหจันทร์
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
202-210
0.80