ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000015
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
น.ส.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
01/09/2559 - 31/12/2559
10
3
270-284
0.80