ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000016
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
น.ส.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
01/10/2559 - 31/12/2559
29
100
33-34
0.60