ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000017
การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการขับเคลื่อนจากผู้ใช้
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายเอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
01/04/2559 - 30/06/2559
28
93
39-47
0.60