ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000018
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
นายหริพล ธรรมนารักษ์
01/01/2559 - 30/06/2559
7
1
173-181
0.80