ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000019
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยวิธีการจำลองสถานการณ์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
นายมนัส บุญเทียรทอง
01/10/2559 - 31/12/2559
29
100
24-32
0.60