ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000020
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ประวิทย์ สุดประเสริฐ
ปาณิศา แก้วสวัสดิ์
01/04/2559 - 30/06/2559
28
98
105-112
0.60