ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000021
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกบการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์3 คณะวิชา มหาวิทยาลยราชภัฏเพชรบรี
วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
เมษิยา แย้มเจริญกิจ
น.ส.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
01/01/2559 - 29/02/2559
11
1
14-20
0.80