ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000022
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วารสารปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ธนะวัชร จริยะภูมิ
นายธนะวัชร จริยะภูมิ
01/01/2559 - 30/04/2559
8
1
190-199
0.80