ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000046
การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
สุขิตา บุญร่วม
01/05/2558 - 31/08/2558
9
2
38-44
0.60