ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610423000024
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
คมศร วงษ์รักษา
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
นายสุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ
01/04/2559 - 30/06/2559
28
98
78-85
0.60