ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610423000026
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
พจนีย์ สุขชาวนา
01/01/2559 - 30/04/2559
10
1
145-154
0.80