ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000001
การพัฒนาขั้นตอนวิธีแบบผสมผสานสำหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
สุวรรณี ธูปจีน
01/01/2559 - 30/06/2559
6
1
139-152
0.80