ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610424000002
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
น.ส.เบญจวรรณ บวรกุลภา
01/10/2559 - 31/12/2559
29
100
72-79
0.60