ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000004
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
รัตนาพร ทองเพชร
01/09/2559 - 31/12/2559
27
3
162-172
0.80