ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee
610424000005
นวัตกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวิทยา ของนักศึกษาแพทย์
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ทิวาพร เทศสวัสดิวงศ์
น.ส.สุชาดา เกตุดี
01/07/2559 - 31/12/2559
7
2
142-150
0.80