ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000006
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นพื้นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
01/01/2559 - 30/04/2559
15
1
90-97
0.80