ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000047
การพัฒนากรอบเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล
ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
22/01/2558 - 23/01/2558
0
-
-
0.20