ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000007
กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่ง แบบปรับเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา
วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.กฤช สินธนะกุล
ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นายประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
01/07/2559 - 31/12/2559
9
2
116-130
0.80