ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000008
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่องในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.สมคิด แซ่หลี
ผศ.เทวา คำปาเชื้อ
01/07/2559 - 31/12/2559
7
2
231-240
0.80