ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610424000009
การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
01/07/2559 - 31/12/2559
5
2
45-58
0.60