ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000010
การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่างไฟฟ้าถนนสาธารณะกรณีศึกษาเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
01/08/2559 - 31/08/2559
12
6
121-129
0.80