ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000012
วงจรทวีค่าความจุไฟฟ้าแบบลงกราวนด์โดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
กนกวรรณ เรืองศิริ
01/07/2559 - 31/12/2559
7
2
10-18
0.80