ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610424000013
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
01/05/2559 - 31/08/2559
26
2
183-196
0.80