ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610426000001
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซีสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กิตติ เสือแพร
พัฒพงษ์ อมรวงศ์
01/01/2559 - 30/06/2559
12
1
18-23
0.80