ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000005
การพัฒนาหลักสูตรอบรมระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
นางกมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
01/01/2558 - 31/03/2558
27
93
71-79
0.60