ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000048
การเขียนโปรแกรมเกมด้วย Stencyl การเรียนรู้ในแบบศตวรรษที่ 21
วารสารสารสนเทศ
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
ธีระ แสนทวีสุข
01/01/2558 - 30/06/2558
14
1
9-21
0.60