ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610426000004
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการบูรณาการการสอนนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพตาม หลักสูตรการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
สิริรักษ์ รัชชุศานติ
นางพัชรีภรณ์ บางเขียว
01/07/2559 - 31/12/2559
7
2
169-180
0.80