ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000007
ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกริดสำหรับตัวควบคุมแบบดิจิตอล
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ณิชมน พูนน้อย
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20