ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000008
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายภัควี หะยะมิน
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20