ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000009
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสรรถนะของมอเตอร์จากการใช้งาน
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นายภัควี หะยะมิน
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20