ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000010
การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง เรโซเนเตอร์ สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานและตัวแบ่งกำลัง สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
น.ส.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
สุปัญญา สิงห์กรณ์
24/05/2559 - 24/05/2559
-
-
-
0.20