ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000014
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง หุ่นยนต์เดลต้า โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) ร่วมกับ เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality)
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ณัฐพล รอทอง
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20