ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000015
การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ ด้วยวิธี Model-based Portion โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับโปรแกรมแมทแลบ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
นายสมนึก อวบเอี่ยม
ดร.สันติ หุตะมาน
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20