ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000016
การศึกษาพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนวัสดุพอลิเมอร์เสริมความแข็งแรงด้วยขี้เถ้าลอยลิกไนต์
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ผศ.ดร.พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
รศ.เชาวลิต ถาวรสิน
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20