ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000017
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ กรณีศึกษาสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
กฤษฎา คุณะกูล
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20