ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000019
การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สำหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่องทางเวลาสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กิตติ เสือแพร
ผศ.ดร.ชูชาติ สีเทา
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20