ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610426000021
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับรายวิชาทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤช สินธนะกุล
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
นายชนินทร์ หนูฤทธิ์
24/11/2559 - 24/11/2559
-
-
-
0.20