ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000050
การออกแบบการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาบนโมบายเลินนิ่ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ
ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
22/01/2558 - 23/01/2558
0
-
-
0.20