ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับนานาชาติ - อื่นๆ
610507000007
On Asymptotically Lacunary Statistical Equivalent Double Sequences of Fuzzy Numbers
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS
Phatiphat Thounthong
01/05/2559 - 31/05/2559
7
3
263-273
1.00