ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000051
การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.ส.กุลรภัส เทียมทิพร
01/01/2558 - 30/06/2558
6
1
-
0.80